அணுக்கள் நான்

அணுவிடத்திலும் அறத்தினை ஆராயும் இவ்வுலகில்,
அணுவைப் பிளந்து அண்டத்தை ஆராயும் அணுக்கள் நான்.